همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد.

20, بررسی نقش تبلیغات محیطی در فرهنگ پذیری شهروندان از منظر اساتید ..... خطی نانوکامپوزیت LDH/EVA/PP با روش دینامیکی-مکانیکی و آزمون خزش, رضا مهدوی ..... 260, ارائه مدل پیش بینی کننده تراوایی مخزن هیدروکربنی بر مبنای داد ه های چاه...

دریافت قیمت

کتاب تربیت کودک 3 ساله | یاس دانلود

دانلود بازی Alien Creeps TD 2.17.1 – خزش بیگانگان برای اندروید + پول بی نهایت. 19,005 0. دانلود بازی Dark Rising برای PC. 25 0. دانلود بازی Bloons TD 5 3.11...

دریافت قیمت

دانلود بازی Kopanito All-Stars Soccer برای PC | یاس.

19 دسامبر 2016 ... 413,025 252. دانلود بازی Last Toon Standing برای PC. 49 0. دانلود بازی Alien Creeps TD 2.17.1 – خزش بیگانگان برای اندروید + پول بی نهایت.

دریافت قیمت
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋو - پژوهشگاه.

  2145. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي. رﺋﻮﻟﻮژي. 18. ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ زﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ. FTIR. Bruker. Equinox 55 ..... Tensile Mashine. Santam. SMT-20. 1385. اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ و ﻓﺸﺎري. خ-ﺑﺎﺑﺎن زاده. 2108 ...... ﺗﺴﺖ ﺧﺰش. Creep Test. Karl Frank . FRANK. 1379. ﺗﺴﺖ ﺧﺰش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻬﺎ ... WEISER. WG-LS. 1378. آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻣﻮاد. آ- ﺣﺴﯿﻨﯽ. 2173. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ. 260. آون.

  دریافت قیمت
 • دانلود Core FTP Pro 2.2 Build 1891 نرم افزار مدیریت اف تی.

  دانلود بازی Alien Creeps TD 2.17.1 – خزش بیگانگان برای اندروید + پول بی نهایت. 19,005 0. دانلود بازی Dark Rising برای PC. 25 0. دانلود بازی Bloons TD 5 3.11...

  دریافت قیمت
  Top